Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

windybaytrue
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompsycha psycha
windybaytrue
4733 e11b 390
Reposted fromoutoflove outoflove

October 12 2017

windybaytrue
5428 cbf8 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0

October 04 2017

windybaytrue

September 18 2017

windybaytrue
9913 ebf1 390
Reposted fromnazarena nazarena

September 15 2017

windybaytrue
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat.
— R.J. Palacio – Cud chłopak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 12 2017

windybaytrue
4520 4835 390
windybaytrue
Reposted fromFlau Flau

August 11 2017

windybaytrue
6002 3b4f 390
Reposted fromkobiety kobiety

August 10 2017

2460 6fc8 390
Reposted fromhawke hawke

August 09 2017

windybaytrue
2318 28cd 390
Reposted fromnazarena nazarena

August 07 2017

windybaytrue
Reposted fromnoticeable noticeable

August 06 2017

windybaytrue
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromKasujetojuz Kasujetojuz
windybaytrue
5391 553c 390
No jak...?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
windybaytrue
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
windybaytrue

August 05 2017

windybaytrue
4503 7d81 390
Reposted fromNemesis86 Nemesis86
windybaytrue
4507 655f 390
Reposted fromkagiebe kagiebe

August 03 2017

windybaytrue
0874 e619
Reposted fromrol rol viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl