Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

windybaytrue
Miej nawet mały rozum, ale swój.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
windybaytrue
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C., Brud
Reposted fromthesmajl thesmajl
windybaytrue
5362 36ae 390
Reposted fromthesmajl thesmajl
windybaytrue
windybaytrue
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli

April 07 2018

windybaytrue
8170 7792 390
dance
Reposted fromsponzy sponzy
windybaytrue
7838 d869 390
Reposted fromseaweed seaweed
windybaytrue
8056 b8cc 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

April 05 2018

windybaytrue
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromhelven helven
windybaytrue
Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromhelven helven
windybaytrue
3557 144b 390
Reposted fromhelven helven
windybaytrue
5017 f4c8 390
W sedno. Os zawsze na zawsze
Reposted fromnonecares nonecares

March 24 2018

windybaytrue
4180 36d7 390
Reposted fromcathandcat cathandcat

March 11 2018

windybaytrue
  • „Nie jest niewinna już Karolina — Została tylko niewinna mina”

December 31 2017

windybaytrue
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai
windybaytrue
9757 b270 390
Reposted fromwyczes wyczes

December 24 2017

windybaytrue
2079 3a53 390
Reposted fromoutoflove outoflove
windybaytrue
2063 6b70 390
Reposted fromforgivness forgivness

November 28 2017

windybaytrue
Reposted fromgarstki garstki

November 26 2017

windybaytrue
2222 bbd3 390
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl