Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

windybaytrue
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai
windybaytrue
9757 b270 390
Reposted fromwyczes wyczes

December 24 2017

windybaytrue
2079 3a53 390
Reposted fromoutoflove outoflove
windybaytrue
2063 6b70 390
Reposted fromniezapominajka niezapominajka

November 28 2017

windybaytrue
Reposted fromgarstki garstki

November 26 2017

windybaytrue
2222 bbd3 390
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
windybaytrue
1728 13fa 390
Reposted fromexistential existential
windybaytrue
1922 54d9 390
Reposted fromsouvenirs souvenirs
windybaytrue
2009 a3c2 390
Reposted frommisterpeter misterpeter

November 14 2017

windybaytrue
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompsycha psycha
windybaytrue
4733 e11b 390
Reposted fromoutoflove outoflove

October 12 2017

windybaytrue
5428 cbf8 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0

October 04 2017

windybaytrue

September 18 2017

windybaytrue
9913 ebf1 390
Reposted fromnazarena nazarena

September 15 2017

windybaytrue
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat.
— R.J. Palacio – Cud chłopak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 12 2017

windybaytrue
4520 4835 390
windybaytrue
Reposted fromFlau Flau

August 11 2017

windybaytrue
6002 3b4f 390
Reposted fromkobiety kobiety

August 10 2017

2460 6fc8 390
Reposted fromhawke hawke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl